آیا می توانم محلول ساختار مو را پس از نرم کننده استفاده کنم؟

نیازی به انجام این کار نیست. هر دو محصول کار متعادل کردن ساختار مو را انجام می دهد. محلول ساختار مو باعث لطافت موها شده و باعث ثبات بیشتری در حالت گرفتن موها می¬شود.
برای متعادل کردن سطح موی آسیب دیده باید مرتبا نرم کننده پلانتور 39 را استفاده نمایید چرا که دقیقا همـان محصولی اســت که نیـازهای موی شما را تامین می¬کند.

بازگشت به بازبینی