هنگامی که از نرم¬کننده استفاده می کنیم ناگزیر از یک مرحله شست وشوی اضافی هستیم، آیا کافئینی که از شامپو جذب شده است با یک مرحله شست و شوی دیگر از بین نمی رود؟

نرم کننده های پلانتور 39 حاوی محافظت کننده هائی است که از ترکیب کافئین جذب شده قبلی در برابر شسته شدن محافظت می¬کنند.

بازگشت به بازبینی