آیا تونیک فیتو کافئین را باید هر روز استفاده کنم؟

ترکیب فیتوکافئین به سرعت به ریشه مو می رسد و تا 24 ساعت هم به صورت ذخیره باقی می¬ماند. استفاده روزانه از این تونیک برای فراهم کردن مداوم انرژی لازم برای ریشه مو و همچنین برای جلوگیری از کاهش رشد مو بسیار مهم است.

بازگشت به بازبینی