چه مقداری از تونیک پلانتور 39 برای استعمال صحیح مورد نیاز است؟

آسانترین راه استفاده اینست که دوز پیشنهادی را مستقیما بر روی قسمت های مختلف پوست سر به انداره ای بکار برید که بتوانید روی کل پوست سر ماساژ دهید.

بازگشت به بازبینی