مطالعه و بررسی پلانتور 39

آزمایش مربوط به نفوذ کافئین از شامپوهای فیتو کافئین پلانتور 39

انجام شده در مرکز کاربردی و تجربی فیزیولوژی پوستی و پژوهشگاه بالینی علوم پوست و مو در کلینیک دانشگاه شاریت ، برلین (آلمان)

مطالعه پایشی تونیک فیتوکافئین پلانتور 39

انجام شده در کلینیک بیماری ها و آلرژی های پوستی دانشگاه فردریش شیلر ، ینا (آلمان)